ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

Display:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสาบดับเพลิงและถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น(วีไอพี) รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ พร้อมพนักงานขับรถจำนวน 2 คน สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลป่สัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา (วันที่ 16 พฤษภาคม 2566-30 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทรายเคลือบสารทีมีฟอส Temephos)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนน หมู่ 4,5,6,10 ตำบลป่าสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝาย หมู่1,6,8,10 ตำบลป่าสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง