รายงานผลการปฏิบัติงาน

Display:

การดำเนินการตามมาตรกา

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

รายงานผลนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ITA ประจำปี 2565

รายงานผลการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เม.ย.-ก.ย.2565)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านออกแบบและควบคุมอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 64)