แผนพัฒนาท้องถิ่น

Display:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

เรื่อง การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1