ศูนย์ปฏิบัติการปกป้องและปราบปรามทุจริต

Display:

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบชองเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างช่วงเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น