ข่าวประชาสัมพันธ์

Display:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

เรื่อง มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รณรงค์ให้ประชาชนไปใฃ้สิทธิเลือกตั้ง ต่อต้านทุจริต ซื้อสิทธิขายเสียง วันเลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 

เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายงานผลการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)

 

รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบชองเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างช่วงเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร