ประชาสัมพันธ์งานศึกษา

Display:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีเทศกาลวันเข้าพรรษาและเข้าวัดทุกวันพระ ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักจึงขอปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง