แผนพัฒนาบุคลากร

Display:

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

660130 041
 3 ดาวน์โหลด
 2.27 MB
 20-0303-2566
Average Rating:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

        เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

ที่ 073/2566

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

 

แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

เรื่อง มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566 - 2/2566 )