งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

Display:

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคาร ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสั

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก ครั้งแรก     

วันที่ ๒๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔  วันศุกร์ ที่ ๑๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วมตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔  วันศุกร์ ที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔  วันพุธ ที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก