กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Display:

พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐

พ.ร.บ.การสาธารณสุข ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐

พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒