การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

Display:

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานชองหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

ที่ 073/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

การเสนอแนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do's & Don'ts) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts การดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ปี 2566

dos and donts1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายบริหาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

65040701 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
 4 ดาวน์โหลด
 90.64 KB
 08-0404-2565
Average Rating:

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

65040702 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
 7 ดาวน์โหลด
 95.45 KB
 08-0303-2565
Average Rating:

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น