แผนการใช้จ่ายเงิน

Display:

660602 รายงานการจัดทำงบการเงินประจำเดือน
 2 ดาวน์โหลด
 10.73 MB
 02-0606-2566
Average Rating:

รายงานการจัดทำงบการเงินประจำเดือน

ประกาศรายงานการจัดทำงบการเงินประจำเดือน

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564