นายปณต    ศรีวงษ์      
    ปลัด อบต.ป่าสัก      
    โทร 054-465342 กด 102      
     
นางสาวรวงทอง    ปิยะเลิศ   นางจิติรัตน์    โนจักร   นางเย็น    หน่อคำหล้า  
หัวหน้าสำนักปลัด   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   ครู  
โทร 088 7547691   โทร 098 7477651   โทร 086 4198042  
     
นางดวงเดือน    สถาน   นางเจนจิรา    เชียงแรง   นางสาวจันทร์เพ็ญ    ถิ่นจันทร์  
ครู   ครู   ครู  
โทร 081 0236375   โทร 080 7695979   โทร 085 7122761  
     
นางศรีออน    กันทะเนตร   นางสาวณัฐญาดา    กันทะเนตร   นางรัชฎาวรรณ    ขอดแก้ว  

ผดด.

โทร 089 9980376

 

ผดด.

โทร 085 7167408

 

ผดด.

087 1833799

 

 


คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑.  นายสิริชัย        ต๊ะกุล         ประธานกรรมการ

๒.  นายวิวัฒน์       เวียนรอบ     รองประธานกรรมการ

๓.  นายบุญส่ง       เขียวใจ        ที่ปรึกษา

๔.  นายประยูร      สมฤทธิ์        กรรมการ

๖.  นายอภิวัฒน์     สักคำ          กรรมการ

๗.  นายศราวุฒิ      ศรีสักแก้ว     กรรมการ

๘.  นางสาวมยุรา    กิตติ            กรรมการ

๙.  นางเกวลิน       กันทะเนตร    กรรมการ

๑๐.  นางสาวปิยะดา  สุธรรมมา      กรรมการ

๑๑.  นางมยุลี          สุ่มนาค         กรรมการ

๑๒.  นางรวงทอง      พะนะลาภ     กรรมการ

๑๓.  นางจิติรัตน์       โนจักร         กรรมการ

๑๔.  นางเย็น           หน่อคำหล้า   กรรมการและเลขาฯ

๑๕.  นางสาวจันทร์เพ็ญ  ถิ่นจันทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ