ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
     ข้อมูลพื้นฐาน
 01. โครงสร้างองค์กร
 01.1. โครงสร้างส่วนราชการ
 02. ข้อมูลผู้บริหาร
 -พนักงานส่วนท้องถิ่น
 03. อำนาจหน้าที่
04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

-ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

 05. ข้อมูลการติดต่อ
 06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542

 07. ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ในท้องที่จังหวัดพะเยา (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 30 เม.ย. 2566)

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)

-งานภาษี

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

- ประชาสัมพันธ์งานศึกษา

การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีการศึกษา 2566

- facebook fanpage   @tambonpasak2021

- twitter  @tambonpasak

08. Q&A

-  messages

-กระดานสนทนา

09. Social network

 - facebook fanpage   @tambonpasak2021

- twitter  @tambonpasak

 10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 11. แผนการดำเนินงานประจำปี
- ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566
12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕
13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔
14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

- คู่มือจัดเก็บรายได้

- คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ

- คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

- คู่มือการปฏิบัติงานธุรการสารบรรณ

- คู่มือการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล

- คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- คู่มือการปฏิบัติงาน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- คู่มือการปฏิบัติงานงานพัฒนาชุมชน

- คู่มือการปฏิบัติงาน งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- คู่มือปฏิบัติงานของนักวิชาการเงินและบัญชี

15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

-ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

-คู่มือจัดเก็บรายได้

16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านออกแบบและควบคุมอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

-รายงานผลการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)

 17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 - สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน หรือผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
18. E - Service

-แบบฟอร์มการขอรับการบริการทั่วไป

-แบบฟอร์การขอรับสนับสนุนรถบรรทุกน้ำออนไลน์

19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 20. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าสัก หมู่ 4 

21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565

 22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 
 23. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 24. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

-แผนพัฒนาบุคลากร

-แผนพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลป่าสัก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

-คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

-รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

-กิจกรรมเล่นเปตองเพื่อสร้างเสริมสุขภาพหลังจากการเลิกงาน

-กิจกรรม 5 ส

-กิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนาภูมิทัศ บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566 - 2/2566 )

-มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

-ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๒ 

-ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๐

-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

-แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี

-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

-แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

- ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่

- ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- ร้องเรียนทุจริต

29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างช่วงเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๕

-รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประจำงบประมาณ 2566 ระหว่างช่วงเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566

30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- ประชุมการจัดทำแผนปฎิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำ

- ประชุม ซักซ้อม แนวทางการดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

- จัดการประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีราษฎรร้องเรียน/ร้องทุกข์ คัดค้านการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะมูลฝอย

31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่

- นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

- นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

- กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  

-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2566

34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
36 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 

- แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

-ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก พ.ศ.๒๕๖๕

40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

-แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts การดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ปี 2566

-คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ที่ 073/2566 เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

-รายงานผลโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาตนเองของคณะผู้บริหาร สมาฃิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปี 2565

-การเสนอแนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

-แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
-รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment ITA) ประจำปี ๒๕๖๔
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน