พนักงานส่วนท้องถิ่น

   
  นายปณต ศรีวงษ์  
 

ปลัด อบต.ป่าสัก

โทร.080 1290901

 
 
นางสาวรวงทอง ปิยะเลิศ  นางวาสนา  หงษ์ทอง นายสุเมฆิน    บุญชื่น

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร 088 7547691

 ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร 081 9526381

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร 081 8814170