ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ

-รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2565

-รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง มาตรการจัดการเรี่องร้องเรียนการทุจริต

- แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

-คู่มือการปฎิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ