นางสาวรวงทอง ปิยะเลิศ  
 

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร.087-132-7519

 
 
นางอำไพ วงศ์ใหญ่  นางศิริพร พุ่มประสาท นางจิติรัตน์ โนจักร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร 083 3237747

 นักทรัพกรบุคคลชำนาญการ

โทร 081 7243396

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทร  098 7477651

 
สิบเอกชาตรี คิดหา นางสาววรัชยา อุปธิ  นางสาวกัลยกร บุญรักษา

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

โทร 081 9095496

 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร 089 2634175

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โทร  084 5669308

 
นายสุชาติ คำประเสริฐ   นายวัชรพงษ์ จำรัส

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทร  083 3205205

 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

โทร  086 4316304

 
นางเย็น หน่อคำหล้า  นางดวงเดือน สถาน นางเจนจิรา เชียงแรง

ครู

โทร 086 4198042

ครู 

โทร  081 0236375

ครู

โทร  080 7695979

 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ถิ่นจันทร์  นายสิงหา วงศ์ใหญ่ นางสาวกรรณิกา คุมใจ

ครู

โทร 085 7122761

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 

โทร 098 3567899

คนงานทั่วไป

โทร 092 4636957

นายไชยวัฒย์ สถาน นายโด่ง นาต๊ะ  

นักการภารโรง

โทร  093 0457952

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

โทร 061 2848417

 

 
   นางศรีออน กันทะเนตร นางรัชฎาวรรณ ขอดแก้ว

 

โทร  

 ผดด.

โทร  089 9980376

ผดด.

โทร  087 1833799

   
นางสาวณัฐญาดา กันทะเนตร    

ผดด.

โทร  085 7167408

   
     

                                                                                            

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักปลัด


สำนักงานปลัด 

                 มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม    ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ  ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน คือ

 1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานสารบรรณ

         - งานตรวจสอบภายใน

         - งานบริหารงานบุคคล

         - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

         - งานประชาสัมพันธ์

         - งานอาคารสถานที่

         - งานรักษาความสงบเรียบร้อย

         - งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี

         - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ

         - รายงานการประชุมสภา อบต.

         - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.

         - งานการประชุมพลังมวลชนอื่นๆ

         - งานอำนวยการและประสานราชการ

         - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.

         - งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.

         - งานข้อมูลเลือกตั้ง

         - งานชุมชนสัมพันธ์

         - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.

         - งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย 

  1. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานนโยบายและแผนพัฒนา

         - งานวิชาการ

         - งานงบประมาณ

         - งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

         - งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร

         - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

         - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ

         - งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล

         - งานประสานโครงการฝึกอบรม

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

  1. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานกฎหมายและคดี

         - งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

         - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง

         - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์

         - งานระเบียบการคลัง

         - งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย

         - งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไก่ดี

         - งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน

         - งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานอำนวยการ

         - งานป้องกันสาธารณภัย

         - งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย

         - งานกู้ภัย

         - งานช่วยเหลือและให้บริหารประชาชนในกิจการสาธารประโยชน์

         - งานวิเคราะห์และจัดทำรายงานสภาพปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดภัยขึ้น

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานกิจการสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ

         - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

         - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.

         - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.

         - งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

         - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต.

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานสำรวจแหล่งท่องเที่ยว

         - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว

         - งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

         - งานบริการที่พักชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยว

         - งานจัดตั้งและให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

         - งานจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยว

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานสวัสดิการสังคม

         - งานสังคมสงเคราะห์

         - งานพัฒนาชุมชน

         - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

         - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน

         - งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน

         - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย