นายปณต    ศรีวงษ์  
  ปลัด อบต.ป่าสัก  
  โทร 054-465342 กด 102