สายตรงผู้บริหาร

นายบุญส่ง  เขียวใจ  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  

เบอร์โทรติดต่อ ๐๘๙ - ๒๖๖๗๕๓๖

นายบุญร่วม  จันทร์เขียว  ตำแหน่ง  รองนายกอบต.  

เบอร์โทรติดต่อ  ๐๘๙ - ๙๕๕๘๕๒๘

นายปรีชา  อัศราช  ตำแหน่ง  รองนายกอบต.  

เบอร์โทรติดต่อ ๐๘๐ - ๖๗๘๖๘๓๕

นายถนอม  ชายวิชัย  ตำแหน่ง  เลขานุการนายก

เบอร์โทรติดต่อ ๐๘๗ - ๑๗๙๒๘๖๒