ประวัติการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก 

สถานที่ตั้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่ที่ ๙๙ หมู่ ๙ ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ประวัติโดยสังเขป  เดิมตำบลป่าสักมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก หมู่ ๑                   

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก หมู่ ๒,๑๐              

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นผึ้ง หมู่ ๓          

๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสัก หมู่ ๔               

๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงชุม หมู่ ๕              

๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแกใหม่ หมู่ ๖       

                 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักได้รับโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากกรมพัฒนาชุมชนเมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๕ และในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๖ แห่ง มารวมจัดการเรียนการสอนไว้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักให้อยู่ในความดูแลจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก จัดให้มีการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณธรรม ส่งเสริมให้เด็กได้เรียน ได้เล่นเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยครบทั้ง ๔ ด้าน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น

ปรัชญา เรียนปนเล่น เน้นได้มาตรฐานตามวัย ใส่ใจเด็กทุกคน

อัตลักษณ์ มีวินัย ใฝ่ศึกษา กล้าแสดงออก

เอกลักษณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาคุณภาพครูผู้สอน

พันธกิจ 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กอายุ ๒-๕ ปี                                                            

๒. จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ                                                        

๓. จัดการศึกษาให้เด็กได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามศักยภาพของเด็กแต่ละช่วงวัยผ่านการเรียนการเล่นจากประสบการณ์จริง                

๔. จัดสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ และเอื้อต่อการเรียนรู้

๕. ประสานและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๖. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครู เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

เป้าประสงค์(Goal) 

๑. พัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา

๒. พัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม             

๓. พัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม               

๔. พัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิต                      

๕. พัฒนาความสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมท้องถิ่น                                               

๖. พัฒนาความสามารถในการคิดการแก้ปัญหาจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์

เป้าหมาย ต้องการให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริง ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวนเด็กนักเรียน ชาย ๔๗ คน จำนวนเด็กนักเรียน หญิง ๕๘ คน รวมเป็นจำนวนเด็กนักเรียน ๑๐๕ คน

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวนเด็กนักเรียน ชาย ๕๒ คน จำนวนเด็กนักเรียน หญิง ๔๕ คน รวมเป็นจำนวนเด็กนักเรียน   ๙๗ คน

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวนเด็กนักเรียน ชาย ๔๑ คน จำนวนเด็กนักเรียน หญิง ๕๑ คน รวมเป็นจำนวนเด็กนักเรียน   ๙๐ คน

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวนเด็กนักเรียน ชาย ๓๕ คน จำนวนเด็กนักเรียน หญิง ๔๗ คน รวมเป็นจำนวนเด็กนักเรียน   ๘๒ คน

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนเด็กนักเรียน ชาย ๔๘ คน จำนวนเด็กนักเรียน หญิง ๓๙ คน รวมเป็นจำนวนเด็กนักเรียน   ๘๗ คน

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนเด็กนักเรียน ชาย ๓๗ คน จำนวนเด็กนักเรียน หญิง ๓๔ คน รวมเป็นจำนวนเด็กนักเรียน   ๗๑ คน

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวนเด็กนักเรียน ชาย ๓๒ คน จำนวนเด็กนักเรียน หญิง ๓๗ คน รวมเป็นจำนวนเด็กนักเรียน   ๖๙ คน

ผลงานที่ได้รับ   

๑. ประกาศนียบัตรการประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ประจำปี ๒๕๕๗ (กรมควบคุมโรค)                         

๒. ประกาศนียบัตรประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค

๓. เกียรติบัตรมหกรรมสื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๕๕๘-๒๕๖๒

. เกียรติบัตรโครงการพัฒนากลไกสร้างเสริมสุขภาวะคนพิการที่มีงานทำและมีอาชีพ ๒๕๖๓