นายพร    ประวัง    
    ประธานสภา    
    โทร 087-9312397    
       
    นายจรัส  ปิยะเลิศ    
    รองประธานสภา    
    โทร 097-9232657    
       
    นายปณต    ศรีวงษ์    
    เลขานุการสภา    
    โทร 054-465342    
     
นายจรัส  ปิยะเลิศ       นายพร  ประวัง
ส.อบต.หมู่ที่ 1       ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร 097 9232657       โทร 087 9312397
     
นายจิรภาส  วงเวียน       นายสมานมิตร  มะยุลา
ส.อบต.หมู่ที่ 3       ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร 093 2759584       โทร 092 7102916
     
นายอภิศักดิ์  ชายวิชัย       นายจำนง  หน่อคำหล้า
ส.อบต.หมู่ที่ 5       ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร 087 1785261       โทร 086 4337514
     
นางณัฐชยาภรณ์  คูเจริญ       นายยงยุทธ์  กันยะ
ส.อบต.หมู่ที่ 7       ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร 081 1767594       โทร 094 6356045
     
นางผ่องนภา  ปิงเมือง       นายเสมียน  ปิยะเลิศ
ส.อบต.หมู่ที่ 9       ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร 087 1780649       โทร 095 7957680