ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

    ข้อมูลพื้นฐาน

01. โครงสร้างองค์กร

01.1. โครงสร้างส่วนราชการ

02. ข้อมูลผู้บริหาร

-พนักงานส่วนท้องถิ่น

03. อำนาจหน้าที่

04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

05. ข้อมูลการติดต่อ

06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542

                  

07. ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอา่ยุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566

-งานภาษี

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)

-ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศร่าง Tor จัดซื้อระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จำนวน 28 ระบบ

- facebook fanpage   @tambonpasak2021

- twitter  @tambonpasak

 

08. Q&A

-  messages

-กระดานสนทนา

 

09. Social network

- facebook fanpage   @tambonpasak2021

- twitter  @tambonpasak

 

10. แผนการดำเนินงานประจำปี

-แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

- คู่มือจัดเก็บรายได้

- คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ

- คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

- คู่มือการปฏิบัติงานธุรการสารบรรณ

- คู่มือการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงาน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- คู่มือการปฏิบัติงานงานพัฒนาชุมชน

- คู่มือการปฏิบัติงาน งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- คู่มือปฏิบัติงานของนักวิชาการเงินและบัญชี

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

-ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านออกแบบและควบคุมอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

 -ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

 -ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

 
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน หรือผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

17. E - Service

-แบบฟอร์มการขอรับการบริการทั่วไป

-แบบฟอร์การขอรับสนับสนุนรถบรรทุกน้ำออนไลน์

 

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-ข้อบัญญัติงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕)

20. รายงานผลการผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าสัก หมู่ 4 

 

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลป่าสัก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-แผนพัฒนาบุคลากร

-แผนพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

-แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าสัก ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

-การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่าสัก ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลป่าสัก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

-คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

 

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 -มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ - ๒/๒๕๖๕)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ - ๒/๒๕๖๕) 

-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

-ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๒ 

-ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๐

-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

-แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี

-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

- ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่

- ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

 

32. ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

-ติดต่อเจ้าหน้าที่

-แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

-ประชาคมหมู่บ้าน(โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งโป่ง ม.๑)

34. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

- นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

-แสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

-ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

 

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

-การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

 

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

แนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประจำปี ๒๕๖๕

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก พ.ศ.๒๕๖๕

  

39. แผนการปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

- แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

41. รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

-รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment ITA) ประจำปี ๒๕๖๔

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน