ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

    ข้อมูลพื้นฐาน

             01. โครงสร้างองค์กร

             01.1. โครงสร้างส่วนราชการ

             02. ข้อมูลผู้บริหาร

             02.1 พนักงานส่วนตำบล

             03. อำนาจหน้าที่

             04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

             05. ข้อมูลการติดต่อ

             06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    ข่าวประชาสัมพันธ์

             07. ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- facebook อบต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา https://www.facebook.com/profile.php?id=100015725344062

- facebook fanpage   @tambonpasak2021

    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

             08. Q&A

-  messages

- กระดานสนทนา

             09. Social network

-  messages

- facebook fanpage   @tambonpasak2021

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

    การดำเนินงาน

             10. แผนดำเนินงาน

             11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔)

             12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓

- รายงานโครงการที่เบิกจ่ายปี ๒๕๖๓

    การปฎิบัติงาน

             13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

    การให้บริการ

             14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

             15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

             16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

             17. E - Service

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

             18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

             19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

             20. รายงานผลการผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และอื่นประจำปีงบประมาณ 2563

    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

             21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

             22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุ

             23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

             24. ายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

             25. นโยบายการบริทรัพยากรบุคคล

- แผนพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)

- แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

             26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แผนพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

- ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)

- แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

             27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ประกาศราชกิจจา การรับโอนข้าราชการตามกฏหมาย

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

             28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

             29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

             30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่

              31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครึ่งปีแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

             32. ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

             33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

             34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

             35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การเสริมสร้างวัฒธรรม  "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักใสสะอาด"

- การนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

    การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

             36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

             37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 - ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

             38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

    แผนป้องกันการทุจริต

             39. แผนป้องกันการทุจริต

- แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

             40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

             41. รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

             42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

             43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔