-แบบสอบถาม  สำรวจความพึงพอใจของประชาชน หรือผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน หรือผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

-แบบสอบถาม  สำรวจความพึงพอใจของประชาชน หรือผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

-สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน หรือผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

-แบบสอบถาม  สำรวจความพึงพอใจของประชาชน หรือผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔