ประวัติความเป็นมา

          องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักมีที่ทำการ  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๙๙ บ้านข่วงแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอภูซางเดิมเคยเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าแก่ของลานนาไทย มีชื่อเดิมเรียกว่า “เมืองเชียงแรง” โดยได้แยกตัวจากตำบลภูซาง เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่ขึ้นใหม่มีชื่อว่า “ตำบลป่าสัก” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๘  เป็นต้นมา และได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลป่าสักเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก”ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม ๒๕๔๒

 

  พื้นที่

          สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ประมาณร้อยละ ๙๕ และมีพื้นที่สูงประมาณร้อยละ ๕ ของพื้นที่ทั้งหมด มีแม่น้ำเปื๋อย ลำห้วยช้างโค้ง และลำห้วยเหล็กไหลผ่าน

 

 เขตพื้นที่

 ทิศเหนือ ติดกับ บ้านสถาน หมู่ที่ ๑ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 ทิศใต้ ติดกับ บ้านสบบง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านปงใหม่ หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านดอนไชย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

 

 อาชีพ

 อาชีพหลัก ทำนา,ทำสวน,ทำไร่
 อาชีพเสริม รับจ้าง

 

 สาธารณูปโภค

          จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. ๑,๑๓๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ ๑๖ หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ ของจำนวนหลังคาเรือน

 

 การเดินทาง

          ตำบลป่าสักห่างจากจังหวัดพะเยา ประมาณ ๙๐ กิโลเมตร มีเส้นทางที่สามารถติดต่อกับตำบลอื่น ๆ ได้ดังนี้
- ถนน รพช. หมายเลข พย ๒๐๐๒ ผ่านบ้านหมู่ที่ ๖,๓,๔,๙,๗,๕ และหมู่ที่ ๘
- ถนน รพช. หมายเลข พย ๓๐๑๘ ผ่านบ้านหมู่ที่ ๑,๒,๑๐ ตำบลป่าสัก