วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 

โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า    การศึกษาก้าวไกล    ใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย     ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบการบริหารงาน

๒. พัฒนาศักยภาพขององค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ บุคลากรมีศักยภาพและคุณธรรม

๓. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการบริการที่ดีและตรงกับความต้องการ

๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

๕. สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าและมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑.  ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง

๒.  กลุ่มองค์กรเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง

๓.  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๔.  ประชาชนมีช่องในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้นอันเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๕.  เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมิให้สูญหายพร้อมทั้งได้รับการสืบสานและพัฒนาตามยุคสมัยอย่างเหมาะสม

๖.  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกาย  และให้ความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

๗.  ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา  ปรับปรุง  บูรณะซ่อมแซมให้สามารถใช้การได้อย่างมีคุณภาพ

๘.  ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรที่พอเพียงต่อการดำรงชีพ

๙.  มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประชาชนมีความอุ่นใจ  และรู้สึกปลอดภัย

๑๐.  มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยคนในชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ  มีประสิทธิภาพและไม่มีมลพิษ

๑๑.  หน่ายงาน / องค์กร บุคลากร มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และประชาชนมีความพึงพอใจ